Konfiguration av låntagare

På sidan Inställningar, under Inställningar/Låntagare, kan du visa och göra inställningar som har att göra med underhåll av låntagare.

Åldersgrupper

Listan visar vid vilken ålder varje åldersgrupp för kontoorganisationen börjar. Du kan även lägga till åldersgrupper och radera åldersgrupper som inte längre behövs.

Om du markerar Vårdnadshavare för en åldersgrupp går det att antingen skapa en koppling till en annan låntagare som finns registrerad i Quria eller uppge ett namn på en vårdnadshavare när en ny låntagare i denna grupp skapas.

Åldersgrupper används för följande syften:

  • Regler kan konfigureras för olika åldersgrupper för att exempelvis kunna ställa in olika regler kan för påminnelser beroende på låntagarens ålder.
  • Funktionen övergång till ny åldersgrupp kan användas då biblioteket vill informera eller ta kontakt med låntagare som uppnått en viss ålder.

Se även: Övergång till ny åldersgrupp

Kön

Listan visar de kön som definierats. Dessa kan väljas under låntagardetaljerna.

Koderna för kvinna/man måste sättas till F/M om låntagarnas kön sätts automatiskt genom att personnummer anges.

Du kan även lägga till kön och radera kön som inte längre behövs.

Låntagarkategorier

Listan visar de låntagarkategorier som definierats för kontoorganisationen, såsom vanlig, personal eller fjärrlån. Låntagare kan tillhöra olika kategorier vid olika konton; till exempel personal vid skolan och vanlig låntagare på folkbiblioteket. Du kan även lägga till låntagarkategorier och radera kategorier som inte längre behövs.

En kategori kan anges som Förvald kategori för självregistrerade låntagare. Denna kategori måste anges för att låntagare ska kunna registrera sig online och för att exempelvis kunna reservera och låna e-böcker meddetsamma.

En kategori kan anges som Förvald kategori för automatiskt skapade låntagare för utgående fjärrlån (bibliotek). Denna används när systemet är integrerat med en leverantör med biblioteksinformation. När Quria tar emot ny biblioteksinformation skapas även motsvarande låntagare som kan användas för utgående fjärrlån som tillhör denna kategori.

Flera kategorier kan anges som Kategori för låntagare (bibliotek) för utgående fjärrlån. Cirkulationsfunktioner enligt processen Utgående fjärrlån kommer att kunna användas för reservationer och lån kopplade till låntagare som tillhör låntagarkategorier som markerats för detta.

En eller flera kategorier kan anges som Kategori som används för Boken kommer. Lånehistorik kommer att sparas för alla låntagare som tillhör en Boken kommer-kategori.

Notera:

Om du avmarkerar Boken kommer för en låntagarkategori kommer all lånehistorik för alla låntagare som tilldelats denna kategori att raderas (förutom i de fall där låntagaren har valt att lånehistorik ska sparas). Det samma gäller om du ändrar en låntagares kategori till en icke-Boken kommer-kategori. I båda dessa fall kommer det att visas en varning som du får bekräfta.

Låntagarna måste välja att visa lånehistorik i Arena för att själva kunna se lånehistoriken i Arena, och de kommer endast att se lån från och med denna tidpunkt - inte tidigare lånehistorik.

Se även: Boken kommer

När Quria kopplas till ett skolbibliotekssystem kan det vara praktiskt att markera låntagarkategorier som förvald kategori för elever/lärare/bibliotekarier vid automatisk synkning av låntagare. Låntagare av dessa kategorier kommer då att tilldelas rätt behörigheter i skolbibliotekssystemet. Du kan ställa in en låntagarkategori för varje typ. Låntagare av låntagarkategorier utan typ elever/lärare/bibliotekarier kommer att antas vara elever.

En förvald låntagarkategori som används när nya låntagare skapas kan anges. Inställningarna gör under Inställningar/Inställningar/Organisationsinställningar och kan göras på vilken organisationsnivå som helst.

Titlar

Listan visar de titlar som har definierats. Dessa kan väljas under låntagardetaljerna. Du kan även lägga till titlar och radera titlar som inte längre behövs.

Artiklar till försäljning

Listan visar artiklar som har lagts in för försäljning i Quria. Du kan lägga till artiklar och även bestämma om de ska kunna börja säljas direkt eller senare.

Tips:
Om du vill kunna bokföra skulder eller betalningar för artiklar som inte har registrerats, för oförutsedda kostnader, kan du lägga till en artikel utan styckepris. När denna artikel väljs anges beloppet manuellt.

Medlemskapstyper

Listan visar de medlemskapstyper som har definierats för kontoorganisationen. Dessa kan väljas under låntagardetaljerna. Du kan även lägga till medlemskapstyper och radera sådana som inte längre behövs.

Se även: Medlemskap

Anpassade fält

Med hjälp av anpassade fält går det an inkludera kundspecifik data för låntagare, för att använda för statistik och sökning. Fälten och värdena som du lägger in under Anpassade fält kan väljas när du ändrar låntagardetaljer.