Rättsligt meddelande

Copyright

Copyright Axiell Group 2024.

Axiell Group kallas nedan för Axiell.

Med ensamrätt. Ingen del av denna dokumentation eller dess underliggande kod får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, eller kopieras, ändras, anpassas eller rekonstrueras utan skriftligt tillstånd från Axiell.

Quria är ett varumärke som tillhör Axiell.

Ansvarsfriskrivning

I det fall inget redan existerande avtal mellan parterna reglerar några av de aktuella villkoren gäller följande villkor.

Allmänt

Denna dokumentation (inklusive instruktioner för dess användning) tillhandahålls ”som den är” utan garantier av något slag. Vidare frånsäger sig Axiell alla underförstådda garantier inklusive men inte begränsat till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Hela risken som uppkommer vid användning av dokumentationen ligger hos dig (antingen en individ eller en enhet).

Under inga omständigheter ska Axiell,dess upphovsmän, eller någon annan involverad i skapandet, produktionen eller leveransen av dokumentationen hållas ansvariga för skador av något slag (inklusive men inte begränsat till skador genom vinstförlust, förlorade affärer, förlorad affärsinformation eller annan ekonomisk skada) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda dokumentationen, även om Axiell har underrättats om möjligheten att sådana skador kan inträffa. Eftersom vissa stater/länder inte tillåter uteslutande eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, gäller begränsningen ovan eventuellt inte dig (varken individ eller enhet).

Om inget annat uttrycks är företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och evenemang i exemplen som anges häri fiktiva; inga kopplingar till några verkliga företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, personer, platser och evenemang är avsiktliga eller ska utläsas.

Även om vi gör vårt yttersta för att säkerställa att dokumentationen och övrigt underlag stämmer överens med funktionerna i denna produkt samt övriga produkter och tjänster, kan detta inte garanteras givet av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete.

Axiell tar inget ansvar för tillgänglighet, innehåll eller effektivitet hos tredjepartsresurser såsom dokument och webbplatser, eller för funktioner och prestanda hos tilläggsprogram för webbläsare eller annan programvara från tredje part, eller för funktioner, prestanda och resultat från sökmotorer för webbläsare som används eller startas direkt eller indirekt av Quria.

Du får inte använda information som tillhandahålls häri för att på något sätt försöka få obehörig åtkomst till någon tjänst, uppgift, konto, data eller nätverk, eller för att bryta mot någon tillämplig lag i din jurisdiktion.

Säkerhet

Axiell gör alla rimliga ansträngningar för att utesluta virus, maskar, trojaner och annan smittsam eller destruktiv datorkod från sina webbplatser och dess innehåll, men kan inte garantera ett sådant uteslutande. Axiell lämnar ingen försäkran (varken uttryckligen eller underförstått), åtar sig inga skyldigheter och tar inget ansvar i samband med ett sådant uteslutande. Vi rekommenderar starkt att du vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder innan du använder denna sajt eller laddar ned någon information eller något innehåll från den.

Erkännanden

Axiell har ansträngt sig för att erkänna alla skyddade namn, märken och enheter som används häri. Om något har utelämnats eller är felaktigt ber vi dig att kontakta Axiell så att felet kan åtgärdas.

Alla övriga märken och namn är egendom tillhörande respektive ägare och erkänns härmed.

Apple, iPad, iPhone, OS4 och Safari är registrerade varumärken som tillhör Apple Corporation.

Bloglines är ett registrerat varumärke som tillhör AS search and Media.

Chrome och Google Gadget är registrerade varumärken som tillhör Google.

Facebook är ett registrerat varumärke som tillhör Facebook.

Google är ett registrerat varumärke som tillhör Google Corporation.

Internet Explorer och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Liferay är ett registrerat varumärke som tillhör Liferay Incorporated.

Live Bookmarks är ett registrerat varumärke som tillhör Mozilla.

My Yahoo är ett registrerat varumärke som tillhör Yahoo Incorporated.

Netvibes är ett registrerat varumärke som tillhör Netvibes.

Opera är ett registrerat varumärke som tillhör Opera Software ASA.

Outlook är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

W3C är ett registrerat varumärke som tillhör World Wide Web Consortium.