Konfiguration av låntagare

På sidan Inställningar, under Inställningar/Låntagare, kan du visa och göra inställningar som har att göra med underhåll av låntagare.

Åldersgrupper

Listan visar vid vilken ålder varje åldersgrupp för kontoorganisationen börjar. Du kan även lägga till åldersgrupper och radera åldersgrupper som inte längre behövs.

Om du markerar Vårdnadshavare för en åldersgrupp går det att antingen skapa en koppling till en annan låntagare som finns registrerad i Quria eller uppge ett namn på en vårdnadshavare när en ny låntagare i denna grupp skapas.

Åldersgrupper används för följande syften:

 • Regler kan konfigureras för olika åldersgrupper för att exempelvis kunna ställa in olika regler kan för påminnelser beroende på låntagarens ålder.
 • Funktionen övergång till ny åldersgrupp kan användas då biblioteket vill informera eller ta kontakt med låntagare som uppnått en viss ålder.

Se även: Övergång till ny åldersgrupp

Kön

Listan visar de kön som definierats. Dessa kan väljas under låntagardetaljerna.

Koderna för kvinna/man måste sättas till F/M om låntagarnas kön sätts automatiskt genom att personnummer anges.

Du kan även lägga till kön och radera kön som inte längre behövs.

Låntagarkategorier

Listan visar de låntagarkategorier som definierats för kontoorganisationen, såsom vanlig, personal eller fjärrlån. Låntagare kan tillhöra olika kategorier vid olika konton; till exempel personal vid skolan och vanlig låntagare på folkbiblioteket. Du kan även lägga till låntagarkategorier och radera kategorier som inte längre behövs.

En kategori kan anges som Förvald kategori för självregistrerade låntagare. Denna kategori måste anges för att låntagare ska kunna registrera sig online och för att exempelvis kunna reservera och låna e-böcker meddetsamma.

En kategori kan anges som Förvald kategori för självregistrerade låntagare som skriver under avtal.Denna kategori sätts automatiskt när en självregistrerad låntagare har skrivit på ett avtal av typen Allmänna villkor. Denna inställning är tillgänglig endast om modulen Digitala avtal har aktiverats.

En kategori kan anges som Förvald kategori för automatiskt skapade låntagare för utgående fjärrlån (bibliotek). Denna används när systemet är integrerat med en leverantör med biblioteksinformation. När Quria tar emot ny biblioteksinformation skapas även motsvarande låntagare som kan användas för utgående fjärrlån som tillhör denna kategori.

Flera kategorier kan anges som Kategori för låntagare (bibliotek) för utgående fjärrlån. Cirkulationsfunktioner enligt processen Utgående fjärrlån kommer att kunna användas för reservationer och lån kopplade till låntagare som tillhör låntagarkategorier som markerats för detta.

En eller flera kategorier kan anges som Kategori som används för Boken kommer. Lånehistorik kommer att sparas för alla låntagare som tillhör en Boken kommer-kategori.

Notera:

Om du avmarkerar Boken kommer för en låntagarkategori kommer all lånehistorik för alla låntagare som tilldelats denna kategori att raderas (förutom i de fall där låntagaren har valt att lånehistorik ska sparas). Det samma gäller om du ändrar en låntagares kategori till en icke-Boken kommer-kategori. I båda dessa fall kommer det att visas en varning som du får bekräfta.

Låntagarna måste välja att visa lånehistorik i Arena för att själva kunna se lånehistoriken i Arena, och de kommer endast att se lån från och med denna tidpunkt - inte tidigare lånehistorik.

Om självbetjäningslösningen stödjer det kan ett meddelande om tidigare lånat material visas för låntagare med lånehistorik som lånar i sjävbetjäningsmaskinerna.

Se även: Boken kommer

Du kan markera en eller flera låntagarkategorier med Får skrivas ut på kvitton för att kunna inkludera kategorierna på reservationskvitton.

När Quria-systemet kopplas till ett elevgränssnitt kan det vara praktiskt att markera låntagarkategorier som förvald kategori för elever/lärare/bibliotekarier vid automatisk synkning av låntagare. Låntagare av dessa kategorier kommer då att tilldelas rätt behörigheter i skolbibliotekssystemet. Du kan ställa in en låntagarkategori för varje typ. Låntagare av låntagarkategorier utan typ elever/lärare/bibliotekarier kommer att antas vara elever.

En förvald låntagarkategori som används när nya låntagare skapas kan anges. Inställningarna gör under Inställningar/Inställningar/Organisationsinställningar och kan göras på vilken organisationsnivå som helst.

Titlar

Listan visar de titlar som har definierats. Dessa kan väljas under låntagardetaljerna. Du kan även lägga till titlar och radera titlar som inte längre behövs.

Artiklar till försäljning

Listan visar artiklar som har lagts in för försäljning i Quria. Du kan lägga till artiklar och även bestämma om de ska kunna börja säljas direkt eller senare.

Finansiell information, Finansiellt konto-ID samt Momssats, kan läggas till vid behov. Informationen används när räkningar exporteras i XML-format. Finansiellt konto-ID är det konto som ska belastas i ekonomisystemet. Momssatsen kan användas om moms behöver hanteras i ekonomisystemet. Om det inställda värdet i integrationsinställningarna för Peppol ska användas, behöver du inte fylla i värdena på denna nivå.

Tips:
Om du vill kunna bokföra skulder eller betalningar för artiklar som inte har registrerats, för oförutsedda kostnader, kan du lägga till en artikel utan styckepris. När denna artikel väljs anges beloppet manuellt.

Medlemskapstyper

Listan visar de medlemskapstyper som har definierats för kontoorganisationen. Dessa kan väljas under låntagardetaljerna. Du kan även lägga till medlemskapstyper och radera sådana som inte längre behövs.

Med funktionen Medlemskap kan biblioteket begränsa giltighetstiden för låntagarkonton, till exempel om biblioteket vill kontakta låntagare regelbundet för att kontrollera personuppgifter eller för att biblioteket tar ut en avgift för sina tjänster. Den här funktionen aktiveras vid installationen av Quria. När ett medlemskap har gått ut kan låntagaren inte reservera eller låna förrän medlemskapet förnyas.

De olika medlemskapstyperna anger varaktighet och avgift för varje medlemskap. Finansiell information, Finansiellt konto-ID samt Momssats, kan läggas till vid behov. Informationen används när räkningar exporteras i XML-format. Finansiellt konto-ID är det konto som ska belastas i ekonomisystemet. Momssatsen kan användas om moms behöver hanteras i ekonomisystemet. Om det inställda värdet i integrationsinställningarna för Peppol ska användas, behöver du inte fylla i värdena på denna nivå.

Notera:
Varaktigheten av ett kontinuerligt medlemskap bör aldrig vara kortare än organisationens inställning Antal dagar innan förfallodag för Bank (medlemskap), som anges under Organisationsinställningar, om betalning via bank används.
 1. Välj Inställningar i huvudmenyn. Fliken Inställningar öppnas.
 2. Klicka på Medlemskapstyper under Låntagare.
 3. Klicka på Lägg till medlemskapstyp. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.
 4. Fyll i namn, varaktighet och avgift för medlemskapstypen. Ange 0 om avgift ej tillämpas. Fyll även i Finansiell konto-ID och Momssats om detta ska användas.
 5. Markera Kontinuerligt medlemskap för att automatiskt förnya medlemskapet när det går ut. Detta gäller endast om avgifter tillämpas. För låntagare med automatisk betalning via bank kommer utgångsdatumet att uppdateras. För låntagare med manuell betalning kommer en medlemskapsavgift att skapas och när avgiften är betald, kommer ett nytt utgångsdatum att sättas.
 6. Markera Ärv utgångsdatum från huvudkontakten för medlemskap där flera låntagare kan ingå i samma medlemskap, och där alla låntagare ska ha samma utgångsdatum som huvudkontakten. Detta gäller endast om avgifter tillämpas.
 7. Klicka på Spara.

Medlemskapstypen visas i listan och kan även väljas under låntagaruppgifterna.

Se även: Medlemskap och Lägga till eller ändra en kontoorganisation, enhetsgrupp eller enhet

Anpassade fält

Med hjälp av anpassade fält går det an inkludera kundspecifik data för låntagare, för att använda för statistik och sökning. Fälten och värdena som du lägger in under Anpassade fält kan väljas när du ändrar låntagardetaljer.

Borttagningstyper för avgifter/räkningar

Du kan skapa borttagningstyper för avgifter och räkningar som stöd för konsekventa arbetsflöden när det gäller hantering av borttagning av avgifter och stängning av räkningar. Du anger en kod och ett skäl för borttagning för varje post. När du tar bort en avgift eller stänger en räkning kan du välja bland skälen. Koderna för borttagning används när du skapar statistik över avgifter.

När borttagningstyper har skapats är det inte längre obligatoriskt att använda fältet Intern kommentar/Kommentar när en avgift tas bort eller en räkning stängs.

Digitala avtal

Listan visar de digitala avtal som har definierats för kontoorganisationen. Du kan skapa nya avtal och lägga till översättningar av avtal.

Du kan även kopiera ett befintligt avtal inklusive alla dess översättningar och använda som underlag för ett nytt avtal genom att klicka på Kopiera avtal i kontextmenyn för ett avtal.

Avtalen ska alltid finnas åtminstone på standardspråket i Quria-installationen. Befintliga översättningar för varje avtal visas när du klickar på ett avtal i listan.

Notera:
Kom ihåg att tänka på tillgänglighet när du lägger till avtal och inledande texter, till exempel genom att formatera rubriker med styckeformat för rubriker med hjälp av verktygsfältet i texteditorerna för avtal och inledande text. Rubrik 1 och Rubrik 2 används redan i Arena så du bör använda Rubrik 3 som högsta rubriknivå i avtalstexterna.

Varje gång ett avtal sparas får det ett nytt versionsnummer. Versionsnumret, datumet samt information om vem som sparade avtalet visas när du klickar på ett avtal i listan.

 1. Klicka på Lägg till avtal.

 2. Välj typ av avtal och ange ett generellt namn. Om du väljer typen Allmänna villkor aktiveras speciell funktionalitet i Quria och Arena.

 3. Ange ett namn för det första avtalet och välj motsvarande språk i rullgardinslistan.

 4. Lägg till en inledande text som kommer att visas tillsammans med själva avtalet i Arena, om du vill.

 5. Skriv in avtalstexten. Du kan använda variabler för låntagarinformation, biblioteksinformation, avtalsinformation och allmän information såsom datum.

Följande variabler kan användas för att skräddarsy avtal:

Variabel Beskrivning  
{{PatronTitle}} Låntagarens titel  
{{PatronFirstName}} Låntagarens förnamn  
{{PatronLastName}} Låntagarens efternamn  
{{PatronBirthdate}} Låntagarens födelsedatum  
{{PatronAddress}} Låntagarens adress Alternativet PatronAddressFormatted används för att distribuera adressen över flera rader för att exempelvis passa i fönstret på ett fönsterkuvert, medan PatronAddress skrivs ut på en enda rad. PatronAddressFormatted kan även omfatta c/o.
{{PatronAddressFormatted}}    
{{PatronCategory}} Låntagarkategorin som låntagaren tillhör  
{{MembershipType}} Typ av medlemskap som låntagaren har  
{{PatronIdentifier}} Låntagarens unika nummer  
{{PatronCard}} Lånekortsnummer  
{{PatronNationalID}} Låntagarens personnummer  
{{PatronIBAN}} IBAN  
{{PatronBIC}} BIC  
{{GuarantorNationalID}} Vårdnadshavarens personnummer  
{{GuarantorName}} Vaårdnadshavarens namn  
{{LibraryName}} Enhetens namn, angivet under organisationsinställningarna  
{{BranchAddressLine1}} Enhetens kontaktuppgifter, angivna under Kontaktinformation i organisationsinställningarna  
{{BranchAddressLine2}}  
{{BranchPostcode}}  
{{BranchCity}}  
{{BranchCountry}}  
{{BranchPhoneNumber}}  
{{BranchEmail}}  
{{BranchPaymentReceiver}}  
{{BranchOrgNumber}}  
{{BranchInfo1}} Texter med information om enheten, angivna under organisationsinställningarna  
{{BranchInfo2}}  
{{AgreementName}} Avtalets namn  
{{AgreementVersion}} Avtalets version  
{{AgreementVersionDate}} Det datum då versionen av avtalet sparades  
{{Date}} Det datum då avtalet genererades för digital underskrift eller utskrift  

 

Notera:
Variablerna måste anges exakt som i tabellen.

Du kan förhandsgranska avtalet för att se hur det ser ut för en viss låntagare genom att skriva in lånekortsnumret och klicka på Förhandsgranska.

Se även: Digitala avtal

Regler för digitala avtal

Reglerna för digitala avtal fungerar på liknande sätt som de andra reglerna i Quria, men finns endast tillgängliga för avtal för allmänna villkor. Andra avtal hanteras för enskilda långtagare.

Du kan ange vilket avtal av typen allmänna villkor som ska skrivas under av låntagare när de registrerar sig på biblioteket, och på grund av övergång till ny åldersgrupp.

Du kan ställa in regler beroende på åldersgrupp och låntagarkategori, och för varje regel ange om det är tillåtet för låntagaren att skriva under avtalet digitalt i Arena samt om ett nytt avtal måste skrivas under vid övergång till ny åldersgrupp.

Notera:
Om vissa låntagare såsom personal eller institutioner ska undantas från att skriva under avtal, måste du specifikt definiera alla kombinationer som måste skriva på avtal. Det går inte att ställa in “negativa” regler. Anledning till detta är att täcka upp för en situation när alla låntagare måste skriva under avtal (en organisationsinställning på nivån kontoorganisation) och det bör då inte finnas inställningar som motsäger varandra.

Avtal för ny åldersgrupp

Det går att ställa in att låntagare måste skriva under ett nytt avtal när de övergår till en ny åldersgrupp, till exempel när de fyller 18. Om biblioteket har flera åldersgrupper för barn finns det vanligtvis ingen anledning att skriva på nya avtal när barnen flyttas mellan de yngre åldersgrupperna.

Digital underskrift i Arena

Beroende på lokala regler på biblioteket eller hos tredjepartsleverantören av digitala underskrifter kan du konfigurera om digital underskrift i Arena tillåts. Det kan också vara så att du vill tillåta digital underskrift i Arena endast för vissa låntagarkategorier.

Betalningsmetoder

När skulder betalas och räkningar avslutas måste en betalningsmetod väljas.

Betalningsmetoderna är fördefinierade och inställningen gäller för hela installationen. Om det finns mer än en kontoorganisation, behöver ni vara överens om vilka betalningsmetoder som ska användas. Det är också möjligt att definiera den betalningsmetod som ska vara förvald. Om inget val görs, kommer Kontakt och Kort att vara aktiverade.

Inställningen görs under Inställningar|Inställningar|Låntagare|Betalningsmetoder.

Det finns fem betalningsmetoder som kan aktiveras utifrån bibliotekens önskemål.

 1. Bankbetalning

 2. Kontant

 3. Kort

 4. Mobil

 5. Voucher

Förutom de fem betalningsmetoderna som kan användas i Quria, kan följande beatlningsmetoder visas i statistiken:

Externa- betalningar gjorda via integrationer med Agresso/Visma

Online – betalningar gjorda i Arena

Bankuttag – betalningar gjorda via SEPA, medlemsskapsavgifter och räkningar

I dialogen som visas när en skuld betalas eller en räkning avslutas, visas bibliotekets valda betalningsmetoder.

Notera:
När räkningar avslutas, ser du de valda betalningsmetoderna, eller enbart Extern betalning. Extern betalning visas som det enda alternativet om räkningen är skickad via en integration till en tredjepartslösning (Visam eller Agresso), eller om biblioteket inte godtar betalning av räkningar enligt organisationsinställningarna.